Chứng thư kiểm định

Chứng thư kiểm định qua các thời kì

Chứng thư kiểm định qua các thời kì

Từ ngày thành lập đến nay, Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt đã thay đổi nhiều loại chứng thư kiểm định.

Mẫu chứng thư kiểm định năm 2000

   

 

Mẫu chứng thư kiểm định năm 2003

 

Các mẫu chứng thư hiện tại