manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

TIÊU CHUẨN 4C (CLARITY)

Độ tinh khiết của kim cương được xác định dưới kính hiển vi ngọc học, hoặc kính lúp (x10), dựa trên tiêu chí bảng phân cấp độ tinh khiết của của kim cương theo GIA
Độ tinh khiết - Clarity
Quan sát dưới kính lúp (x10) hoặc kính hiển vi có thể xác định được độ tinh khiết của kim cương.
Hiện nay, độ tinh khiết của kim cương được xác định dựa theo bản phân cấp độ tinh khiết của GIA
Bảng phân cấp độ tinh khiết của kim cương theo GIA
Cấp tinh khiết
Xuất xứ tiếng Anh
Định nghĩa
IF
Inflawness
Hoàn toàn tinh khiết
VVS-1
Very very small grade I
Khuyết tật vô cùng nhỏ, chỉ phát hiện bằng mắt lup x10 nhưng cũng rất khó
VVS-2
Very very small grade II
Khuyết tật vô cùng nhỏ, tương đối dễ phát hiện bằng lup x 10
VS-1
Very small grade I
Khuyết tật rất nhỏ, nhìn rõ bằng lup x 10, khó phát hiện bằng mắt thường
VS-2
Very small grade II
Khuyết tật rất nhỏ, nhìn rõ bằng lup x 10, có thể phát hiện bằng mắt thường
SI
Small inclusion
Khuyết tật nhỏ, có thể phát hiện bằng mắt thường nếu tinh ý
I1, I2, I3
Inclusion
Khuyết tật dễ dàng phát hiện bằng mắt thường
HÌnh ảnh minh họa độ tinh khiết của kim cương
Một số hình ảnh bao thể trong kim cương thiên nhiên