manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

PHÒNG KIỂM ĐỊNH HRD THAY ĐỔI MẪU CHỨNG THƯ KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG NHÂN TẠO

HRD Antwerp đã thay đổi từ ngữ mà nó sử dụng trong các giấy kiểm định kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để phù hợp với các giấy kiểm định đá tự nhiên.
Phòng kiểm định HRD đã ban hành các tài liệu về kim cương tổng hợp rời từ năm 2013 và nay sẽ mở rộng các tiêu chuẩn màu sắc và cập nhật thuật ngữ 4C cho kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, để tương ứng với các chứng thư mà nó cấp cho kim cương khai thác từ thiên nhiên.
Trong khi giấy kiểm định kim cương nhân tạo cũ có năm cấp màu, từ nhạt đến không màu, thì phiên bản mới sẽ có 13 cấp, với D là loại cao nhất và S-Z là thấp nhất. Giấy kiểm định mới này cũng bao gồm 10 cấp độ về độ tinh khiết, từ LC (loupe clean) đến P3 (piqué), trong khi cấp độ tinh khiết trong các chứng thư trước đây kéo dài từ không bao thể (FI – free of inclusions) đến có bao thể (I - included).
       
                           Mẫu chứng thư mới                                                                                           Mẫu chứng thư cũ
 
Sự thay đổi này sẽ được bắt đầu vào tuần 2 tháng 3 theo quyết định nội bộ để cung cấp cho khách hàng chứng thư kiểm định chính xác nhất có thể, cung cấp một mô tả đúng về kim cương.
“Vai trò của một phòng kiểm định chất lượng là phải công tâm 100%, và thông báo với khách hàng chính xác về chất lượng của viên đá ... dù nó được trồng trong phòng thí nghiệm hay tự nhiên”, người phát ngôn nói thêm.
Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) cũng có kế hoạch cập nhật chứng thư của kim cương tổng hợp trong thời gian sắp tới, nhưng chưa nói chính xác là như thế nào. Các chứng thư cũng sẽ mô tả một số lượng giới hạn về màu sắc và độ tinh khiết so với chứng thư của kim cương tự nhiên.
Ngoài ra, HRD cho biết, HRD có kế hoạch ra mắt mẫu chứng thư kiểm định của kim cương nhân tạo trên tư trang, sẽ cung cấp mô tả chung về đồ trang sức, cũng như các chi tiết của tất cả các viên kim cương tổng hợp gắn trên nó và loại kim loại của của trang sức. Báo cáo mới này sẽ đưa ra vào tháng Chín.
Theo: Rapaport.
Tags: