manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

KIM CƯƠNG LỚN VÀ HIẾM NẰM Ở PHẦN SÂU CỦA TRÁI ĐẤT
KIM CƯƠNG CVD LIGHTBOX
KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P2)
KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P1)
NGUYÊN NHÂN TẠO MÀU CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH LAM/ XÁM/ TÍM
TIÊU CHUẨN 4C (CUT)
TIÊU CHUẨN 4C (CORLOUR)
TIÊU CHUẨN 4C (CLARITY)
HÀNG NHÂN TẠO GIẢ KIM CƯƠNG