manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

Bao thể của Emerald thiên nhiên, tổng hợp và đã qua xử lý dưới kính hiển vi
KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P2)
KIM CƯƠNG MÀU HỒNG/ ĐỎ/ TÍM/ NÂU (P1)
LỖ KHOAN XỬ LÝ TRONG SAPPHIRE
TOURMALINE CƠ BẢN
NGUYÊN NHÂN TẠO MÀU CỦA KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN MÀU XANH LAM/ XÁM/ TÍM
TIÊU CHUẨN 4C (CUT)